Vedurijuhtide üldkoolituse programmi ajakava

Koolituse programm koosneb 7 erinevast teemamoodulist. Koolitus viiakse läbi tunniplaani alusel.

Kogumaht:  367 tundi (akadeemiline)/algajad

160 tundi (akadeemiline)/vedurijuhi abi

Koolitus toimub erinevatel nädalapäevadel distantsõppena (va esmaabi ja tuleohutuse praktiline osa) MS Teams keskkonnas.

Koolituse tunniplaan avalikustatakse 1 nädal enne koolituse algust.

 

Koolituse hind:

Algaja: 2500 € + km/osaleja

Vedurijuhi abi/edasijõudnu: 1500 € + km/osaleja

Registreerumine e-mailil: koolitus@gorail.ee

Vedurijuhtide üldkoolituse programm

Koolituse õppekava

Nr Õppekava teemad Tundide arv
1 Teoreetiline koolitus algaja/vj.abi
1.1. Vedurijuhile vajalikud üldteadmised 25/8
1.2. Liiklusohutuse tagamise seadmed. Side ja turvaseadmed 18/10
1.3. Veeremi ehitus 74/37
1.4. EL direktiivid. Raudteeseadus. Tehnokasutuseeskiri. Juhendid. Vastutavad töökohad. Liiklusohutuse tagamine.  Ohutusjuhtimise süsteem 78/20
1.5. Raudtee taristu 41/17
1.6. Vedurimeeskonna töötervishoid ja tööohutus. Tuleohutus, keskkonnakaitse ja esmaabi 34/30
1.7. Veeremi juhtimine, tegutsemine eriolukordades 97/38

Üldkoolituse õppekava temaatiline plaan

Nr Õppekava teema Tundide arv
1 Vedurijuhile vajalikud üldteadmised algaja/vj.abi
1.1. Vedurijuhi oskustele ja teadmistele esitatavad nõuded 5/2
1.2. Kohustused ja vastutus vedurijuhi töös 12/2
1.3. Ülevaade EL raudteedest 4/2
1.4. Vedurijuhiloa ja lisasertifikaadi saamise kord 4/2
                                                                                           Kokku 25/8
2 Liiklusohutuse seadmed. Side ja turvaseadmed  
2.1. Veeremil kasutatavad turvaseadmed 8/4
2.2. Tegevuskord turvasedmete rikke korral 4/2
2.3. Infovahetuse olulisus, sidevahendid ja kord 2/2
2.4. Raudteel kasutatav raadioside, erinevate raadiojaamade kasutamine 4/2
                                                                                          Kokku 18/10
3 Veerem
3.1. Üldteadmised veeremist 2/2
3.2. Veeremi tööpõhimõtted ja jaotus 8/3
3.3. Elektrotehnika ja elektroonika alused 8/4
3.4. Veeremi jõuallikad ja ülekanded 8/4
3.5. Veeremi raam, kere, rattapaarid ja automaatsidurid 8/4
3.6. Elektrimasinad ja seadmed, akud 8/4
3.7. Suruõhuseadmed, pidurisüsteemid 8/4
3.8. Veeremi juhtimisseadmed 8/4
3.9. Erinevad vagunitüübid 8/4
3.10. Veeremi remondi ja hoolduse alased üldteadmised 8/4
                                                                                         Kokku 74/37
4 EL direktiivid. Raudteeseadus. TKE. OJS. Juhendid.
4.1. Vedurijuhi tööd puudutavad EL direktiivid ja määrused 8/3
4.2. Raudteeseadus 10/3
4.3. Raudtee tehnokasutuseeskiri lisadega 36/6
4.4. Liiklusohutuse tagamine.  Ohutusjuhtimise süsteem ja üldnõuded 8/2
4.5. Vastutavad töökohad, tööülesanded ja kohustused 6/2
4.6. Dokumentatsioon 10/4
                                                                                          Kokku 78/20
5 Raudtee taristu
5.1. Taristu ja juhtimissüsteemid 10/4
5.2. Taristu rajatised, ehitus ja remont 9/3
5.3. Jaamamajandus, seadmed ja ehitised 10/3
5.4. Taristu signalisatsioon ja side 9/4
5.5 Elektripaigaldised ja kontaktvõrk 3/3
                                                                                         Kokku 41/17
6 Vedurimeeskonna töötervishoid ja tööohutus
6.1. Esmaabi koolitus 16/16
6.2. Tuleohutuskoolitus 8/8
6.3. Tuleohutusnõuded veeremil 2/2
6.4. Tööohutus 4/2
6.5. Keskkonnakaitse 4/2
                                                                                        Kokku 34/30
7 Veeremi juhtimine, eriolukorrad
7.1. Liiklusohutus, vedurijuhi kohustused rongi juhtimisel. Rongi teenindamine liinil erinevates olukordades 25/10
7.2. Veeremi vastuvõtmine ja üleandmine 9/2
7.3. Veeremi veojõud, rongi kaal, kiirendus, pukseerimine 6/4
7.4. Automaatpidurite kontroll enne väljumist ja sõidu ajal 12/6
7.5. Vedurijuhi kohustused manöövritööl 9/2
7.6. Töö ohtlike veostega 6/4
7.7. Veeremi rikete kõrvaldamine liinil 18/6
7.8. Tegutsemine eriolukordades 12/4
                                                                                      Kokku 97/38