Reisijate veoeeskiri

Veoeeskiri

AS GORAIL VEOEESKIRI

Lisa 1 – Kokkuvõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1371/2007, 23. oktoober 2007, rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta

Lisa 2 – ASi Go Rail veotasude tagastamise kord

Lisa 3 – E-sõidupiletite vormistamise ja tagastamise kord

 

‘KINNITAN
Juhatuse liige Alar Pinsel
AS GoRail
„10“ märts 2016

AS GORAIL VEOEESKIRI

1. ÜLDSÄTTED.

1.1. AS GoRail (edaspidi nimetatud veoeeskirja tekstis „AS GoRail“ või „Vedaja“) korraldab Reisijate vedu rongiliinidel, järgides Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, Euroopa Liidu õigusakte, rahvusvahelisi kokkuleppeid, lepinguid, normatiivdokumente ning Rahvusvahelise raudteereisijateveo kokkulepet (SMPS) ja selle lisadest tulenevaid sätteid.

1.2. Käesolev eeskiri sätestab Reisijate ja pagasiveo korra Vedaja poolt teenindatavates reisirongides ning reisijate ja AS GoRail vastutuse.

1.3. Käesoleva eeskirja nõuete eirajad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

1.4. Raudteeveerem, millega ettevõte osutab reisijateveo teenust, vastab kõigile lepingupartnerite või pädevate järelvalveasutuste kehtestatud ja raudteeseaduses esitatud nõuetele.

1.5. Reisirongide liiklus teiste riikide raudteedel toimub vastavalt nendes riikides kehtivatele normatiivdokumentidele.

1.6. Juhul, kui AS GoRail ei ole Vedaja käesoleva veoeeskirja mõistes, s.o. Reisirongi koosseisus on kolmandale isikule kuuluvad Reisivagunid, siis ei kohaldata AS-i GoRail suhtes käesoleva veoeeskirja punkte 3.2., 5. (koos kõikide alapunktidega), 6.4. kuni 6.6., 7.1.3, 7.2. (koos kõikide alapunktidega), 7.3., 7.4., 8.1.1., 8.1.2., 9. (koos kõikide alapunktidega), 10.1. (koos kõikide alapunktidega) ja 10.3. (koos kõikide alapunktidega). Eelnimetatud punktide mittekohaldumisel, kohalduvad rahvusvahelise raudteereisijateveo kokkuleppes (SMPS) sätestatud reeglid.

1.7. Veoeeskiri ja selle muudatused jõustuvad raudteeseaduses sätestatud korras. Käesoleva veoeeskirja lisas nimetatud dokumentides teevad muudatusi neid dokumente kinnitavad ametiisikud ja need jõustuvad dokumentides mainitud tähtaegadel.

1.8. Mõisteid tuleb käesolevas eeskirjas käsitleda alljärgnevalt:

Reisijate vedu – Reisijate tasuline või tasuta vedu;
Reisija – reisijateveo teenust kasutav isik;
Reisirong – Reisijateveo-otstarbeline raudteeveerem;
Reisivagun – Reisirongi üld- (istevagun, kupeevagun) või eriotstarbeline (restoranvagun, pagasivagun) koosteüksus;
Rongiliin – raudtee läbilaskevõimeosa, mis on vajalik ühe Reisirongi käigushoidmiseks siht- ja saatepunkti vahel teatud ajavahemikul;
Grupipilet – Grupisõiduks loetakse vähemalt 10 Reisija vedamist, kes on ostnud Sõidupileti ühe tellimuse alusel ja sõidavad ühes Reisirongis ning ühel marsruudil, sh erinevate kategooriatega vagunis;
Normatiivdokument – dokument, milles on sätestatud nõuded ja normid, raudteeliiklust või reisijateveoteenuse osutamise reguleerimiseks;
Tegevusluba – kehtestatud korras välja antud dokument, mis annab õiguse selle omanikule teostada reisijate vedu;
Rongide liiklusgraafik – pädeva ametiasutuse kinnitatud dokument, mis määrab Reisirongide ja muu raudteeveeremi kõik kavandatud liikumised ning kus on kajastatud raudteeveo-ettevõtjatele jaotatud läbilaskevõimeosad;
Reisidokument – Eesti Vabariigi või välisriigi kehtiv isikuttõendav dokument, mis võimaldab piiriületust (pass) ja/või muu reisija või pagasi osas piiri- või tolliprotseduuride jaoks nõutav dokument;
Jaam – Reisirongide peatumise koht Reisijatele Reisirongi sisenemiseks ja väljumiseks vajalike ooteplatvormidega ning rongiliikluse korraldamiseks ja liiklusohutuse tagamiseks ette nähtud rajatistega;
Peatus – Reisirongi peatumiskoht, kus on olemas rajatised Reisijate pealeminekuks või mahatulekuks ning mida Reisirongid läbivad kooskõlas kehtestatud liiklusgraafikuga;
Reis – reisijateveoteenust kasutava Reisija poolt sooritatav rongisõit vastavalt Vedaja ja Reisija poolt sõlmitud veolepingule;
Lähtejaam – Jaam või Peatus, kus Reisija asus või soovib asuda rongile;
Sõidupilet – dokument, mis tõendab veolepingu sõlmimist Reisija ja Vedaja vahel ja tõendab Reisija sõiduõigust (s.h. E-sõidupilet) ning mille maksumus koosneb Platskaardi hinnast ja Pileti hinnast;
E-sõidupilet – dokument, mis tõendab veolepingu sõlmimist Reisija ja Vedaja vahel, milles sisalduv Reisija vedamist puudutav informatsioon on esitatav elektroonilises vormis ja mida hoitakse internetipõhises piletimüügi süsteemis;
Platskaardi hind – Sõidupiletile märgitud reisi maksumuse osa, mis muutub sõltuvalt Reisivaguni kategooriast ning mis kompenseerib Reisivaguni reisiks ettevalmistamise ja Reisivagunite teenindamise kulusid;
Pileti hind – Sõidupiletile märgitud reisi maksumuse osa, mis muutub sõltuvalt Reisivaguni kategooriast ning mis kompenseerib kulusid Reisivagunite
liikumisele (infrastruktuuri ja veduri kulud)
Sihtjaam – Jaam või Peatus, kus Reisija väljub või soovib väljuda;
Käsipagas – Reisijaga kaasas ja reisi kestel Reisija vastutusel olevad isiklikud esemed kogukaaluga kuni 36 kg;
Vedaja – lepinguline raudtee-ettevõtja, kellega Reisija on sõlminud veolepingu või üksteisele järgnevad raudtee-ettevõtjad, kes on vastutavad nimetatud lepingu alusel ning teosta(b)vad Reisijate vedu, tagades raudtee tehnokasutuseeskirja täitmise ning liiklus- ja raudteeteenuse ohutuse ning kellele on väljastatud Tegevusluba;
Veterinaartõend – veterinaararsti poolt väljaantav dokument looma tervisliku seisundi ja marutaudivastase vaktsineerimise kohta.

 

2. LIIKLUSGRAAFIK.

2.1. Vedaja Reisirongide liiklus toimub vastavalt kehtivale Liiklusgraafikule.

2.2. Muudatustest sõiduplaanis teavitab Vedaja Reisijaid hiljemalt 14 päeva enne muudatuse toimumist veebilehe vahendusel.

 

3. SÕIDUDOKUMENDID.

3.1. Reisi eest tasumine toimub vastavalt Vedaja hinnakirjale.

3.2. Reisijale annab sõiduõiguse kehtiv Sõidupilet, mille vormi kehtestab Vedaja.

3.3. Riikidevaheliseks Reisiks Sõidupileti ostmisel on Vedajal õigus nõuda Reisija kehtiva Reisidokumendi esitamist.

3.4. Sõidupiletid kehtivad nendele märgitud Reisi ajaks Lähtejaamast kuni Sihtjaamani.

3.5. Sõidupileti kehtivust võib Vedaja esindaja pikendada järgmistel juhtudel:
3.5.1. Reisijale Reisirongis koha mittetagamisel kuni järgmise Reisirongi väljumiseni, milles Reisijale tagatakse koht;
3.5.2. Ümberistumise Jaamades kooskõlastatud Reisirongide hilinemisel ajaks, kuni Reisijale tagatakse Reisi jätkamise võimalus;
3.5.3. Reisija haigestumisel Reisija poolt esitatava raviasutuse tõendi alusel – kogu haigestumise ajaks ja täiendava 10-ne päeva võrra;
3.5.4. Mitte rohkem kui ühel korral Reisija poolt peatuse tegemisel teekonnal – kuni 10 päeva.

3.6. Punktides 3.5.1-3.5.4 loetletud juhtumitel tehakse Sõidupiletile Vedaja esindaja poolt vastav märge.

3.7. Punktides 3.5.1 ja 3.5.2 sätestatud juhtudel Reisija poolt Reisi jätkamisel väljastatakse Reisijale täiendav Sõidupilet (Sõidupileti väljastamisel automatiseeritud kujul) või tehakse vastav kompostermärge Sõidupiletile, kui Sõidupilet on väljastatud mitteautomatiseeritud kujul;

3.8. Punktides 3.5.3 ja 3.5.4 nimetatud juhtudel Reisija poolt Reisi jätkamisel peab Reisija juurde maksma platskaardi hinna.

3.9. Vedaja on kohustatud taastama Sõidupileti kehtivuse Reisija hilinemisel Reisirongile, kui sellest on teatatud ühe tunni jooksul alates Reisirongi väljumisest, millele oli ostetud Sõidupilet. Sellisel juhul, peab Reisija tasuma Platskaardi hinna maksumuse. Reisist loobumise korral Reisijale tagastatakse Sõidupiletil märgitud Pileti hinna
maksumuse osa ja Platskaardi hinna maksumus ning muid makstud tasusid ei tagastata.

3.10. Sõidupiletil peavad olema loetavalt märgitud Pileti hind ja Platskaardi hind, Sõidupileti number, Vedaja nimi, Reisijate arv, Reisirongi väljumisaeg ja kuupäev, Reisivaguni tüüp ning Reisirongi, Reisivaguni, kupee ja koha numbrid. Vedaja poolt kinnitamata parandustega, loetamatuks muutunud, rebitud või osaliselt säilinud Sõidupilet loetakse kehtetuks. Sõidupilet kehtib ainult sellele Reisile ja sellel kuupäeval, millele see on väljastatud. Sõidupileti ostja peab Sõidupileti saamisel koheselt kontrollima Sõidupiletil olevate andmete ja teostatud arvelduse õigsust – hilisemaid pretensioone ei arvestata.

3.11. Sõidupiletite tagastamisel Reisija poolt lähtub Vedaja Rahvusvahelise reisijateveo kokkuleppest „OП СМПС“ lisa 1 artikkel 30 ja selle alusel kehtestatud Vedaja veotasude tagastamise korrast. Vedaja veotasude tagastamise kord on käesoleva veoeeskirjade lahutamatu lisa 2.

3.12. E-sõidupiletite ostmise ja tagastamise kord on kirjeldatud käesoleva veoeeskirja lisas 3.

3.13. Vedaja võib taastada rikutud Sõidupileti juhul, kui dokumendil on säilinud piisavalt informatsiooni Sõidupileti taastamiseks. Sõidupilet taastatakse Sõidupiletite vormistamise punktis (kassas).

3.14. Kaotatud, hävinud või varastatud Sõidupileti asemel uut Sõidupiletit ei väljastata.

3.15. Vedaja teatab Sõidupiletite hinna muutmisest oma kodulehel aadressil: www.gorail.ee vähemalt 14 päeva ette. ja lisaks sellele informeeritakse avalikkust pressiteate kaudu ning informatsioon paigaldatakse ka Vedaja kassadesse.

3.16. Vedaja ei ole kohustatud Sõidupileti müümisel Riikidevaheliseks reisiks kontrollima Reisija(te) Reisidokumente, viisasid ega mistahes muid dokumente ja tõendeid ega nende kehtivust, mis on nõutavad piiriületus- ja/või tolliprotseduurideks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kordadele.

 

4. SÕIDUPILETITE VORMISTAMINE.

4.1. Rahvusvahelistele Rongireisidele vormistatakse Sõidupileteid müügikohtades, mille loetelu on esitatud Vedaja kodulehel aadressil: www.gorail.ee ning SRÜ- ja Balti riikide linnade raudteevaksalites, kus on rahvusvaheliste Reisirongide piletikassad.

4.2. Sõidupileteid (E-sõidupileteid) on võimalik osta ka interneti vahendusel Go Raili veebilehelt www.gorail.ee või Venemaa Raudtee veebilehelt www.pass.rzd.ru , mille kasutajaks tuleb enne E-sõidupileti ostu registreeruda veebilehel ettenähtud korras.

4.3. E-sõidupiletite ostmisel ja tagastamisel lähtutakse käesoleva veoeeskirja lisast 3.

4.4. Erandjuhtudel ja vabade kohtade olemasolu korral Reisirongis võib Sõidupileti Reisijale vormistada rongiülem, talle eraldatud kohtade normi piires.

 

5. KÄSIPAGASI JA VÄIKELOOMADE VEDU.

5.1. Vedaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud esemete või ainete tõttu, mida Vedaja ei oleks lubanud Reisirongi tuua, kui ta oleks teadnud nende olemusest või seisundist, või kui Reisija teadis või oleks pidanud teadma, et Vedaja ei lubaks neid asju vedada. Sellisel juhul vastutab Reisija kõikide kulude ja kahju eest, mis tekivad Vedajale ja/või kolmandatele isikutele selliste (keelatud) asjade vedamisest. Vedaja Reisirongides on keelatud vedada käsipagasit, mis võib rikkuda või määrida Reisivagunit, kaasreisijad või nende asju, esemeid, aineid ja elusloomi, mis võivad kaasreisijate elu või tervist kahjustada (nt mesilased, mürkmaod jne), samuti ohtlikku pagasit, milleks loetakse nõuetekohase ümbristeta või pakendita tulirelvi ja laskemoona; tuleohtlikke, lõhke- ja kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid, mürkaineid, sööbivaid aineid, radioaktiivseid aineid, mistahes aineid lekkivates või katkistes pakendites ning muid
pakke ja asju, mille kogukaal ületab 36 kg ühe Reisija kohta või mille ühiku mõõtmete summa (pikkus, laius, kõrgus) ületab 200 cm, v.a. punktis 5.3. märgitu.

5.2. Käsipagas tuleb paigutada selleks ette nähtud kohtadele. Keelatud on paigutada käsipagasit Reisivaguni koridori, kupeeuste ette ja tamburitesse.

5.3. Reisijal on õigus tasuta vedada käsipagasit kogukaaluga kuni 36 kg ühe Reisija kohta. Kui veetava Käsipagasi kaal ühe Reisija kohta ületab 36 kg, kuid jääb alla 50 kg, peab reisija tasuma Vedaja esindajale üleliigse Käsipagasi eest lisatasu vastavalt 20 kg pagasi veole vastavalt Vedaja hinnakirjale ja mis on rongiülema käes. Koduelektroonika tooteid võib vedada Käsipagasi normi osana, kui veetavate ühikute mõõtmete summa (pikkus, laius, kõrgus) ei ületa 200 cm.

5.4. Lisaks punktis 5.3. sätestatule on lapsega Reisijal õigus vedada lapsevankrit või -käru ja liikumispuudega Reisijal liikumise abivahendit.

5.5. Reisijal on õigus vedada ühte kokkupandud jalgratast, mis asub käsipakkide jaoks ette nähtud kohas ega sega kaasreisijaid. Jalgratas peab olema kokku pandud nii, et see ei määriks Reisivaguni sisustust ja kaasreisijate asju ning paigaldatud nii, et see ei segaks teenindava personali ja kaasreisijate liikumist ega oleks ees koridorides.

5.6. Reisija kannab täielikku vastutust tema poolt veetava Käsipagasi eest, sh lemmikloomade alalhoiu ja hügieeninõuete täitmise eest, võttes täielikult enda kanda lemmikloomade poolt tekitatud kahjude hüvitamise, ohutuse ning puhtuse tagamise reisi kestel. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma käsipagasi puudustele või omadustele kui vastutusest vabastavale asjaolule.

5.7. Reisija Käsipagas peab olema paigaldatud ja pakitud selliselt, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et Vedajale ja/või kolmandatele isikutele (s.h. kaasreisijatele) ei tekiks Käsipagasist kahju. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab Reisija teavitama Vedajat selle olemasolust ning ohu üldisest laadist.

5.8. Reisija võib vedada ainult käesoleva eeskirja punktide 5.3-5.5 mõttes Käsipagasit ning muu pagasi vedamine on keelatud.

5.9. Käsipagasi kahjustumise või kaotsimineku korral peab Reisija sellest Vedajale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui Reisirongist lahkumisel teatama.

5.10. Vedaja hüvitab kahju, mis tekib Käsipagasi hävimisest või kahjustamisest vedamise ajal ning vedamist tingitud asjaolu tõttu, Eesti Vabariigi õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1371/2007 ettenähtud korras.

5.11. Reisijail on lubatud vedada lemmiklooma (kass, koer või lind) spetsiaalses konteineris või puuris käsipagasi normi arvel ja käsipagasi jaoks ettenähtud kohtades kehtiva Veterinaartõendi olemasolul. Koerad, kes ei ole paigutatud spetsiaalsesse konteinerisse, on lubatud vedamiseks 4-kohaliste kupeedega Reisivaguni eraldi kupees või kõrgema klassiga Reisivaguni kupees kahte isendit, kehtiva Veterinaartõendi olemasolul, tasudes kõigi kupees olevate vabade Reisija kohtade eest täishinnaga. Kupee sees ja väljaspool kupeed viibimisel on koertel nõutav suukorv ja lühike jalutusrihm. Kui Vedajal puudub võimalus lemmiklooma veoks eraldi kupee eraldamiseks, on lemmiklooma vedamine keelatud. Lisatasu lemmiklooma vedamise eest ei võeta.

5.12. Nägemispuudega (pimedatel) Reisijatel on lubatud omada reisil endaga kaasas pimeda juhtkoera kõikides vagunitüüpides (klassides) ilma täiendava tasuta. Pimeda juhtkoera võib vedada suukorvita ja lühikese jalutusrihmaga.

5.13. Reisirongist leitud esemeid (v.a kiirestiriknevad toiduained) hoiab ja säilitab Vedaja vastavalt Asjaõigusseaduse sätetele.

 

6. SÕIDUTINGIMUSED.

6.1. Reisijal on õigus oma sõidukohale kaasa võtta üks alla 5-aastane laps. Juhul, kui soovitakse eraldi kohta alla 5-aastasele lapsele, tuleb osta lastepilet. Mitme alla 5-aastase lapse korral tuleb ülejäänud lastele osta lapsepiletid. Lastele vanuses 5 kuni 10
aastat, peab ostma lapsepiletid. Üle 10 aasta vanustele lastele kehtib täishinnaga Sõidupilet. Lapse vanus määratakse Reisi alguse päeva seisuga. Alla 10 aastastele lastele on reisimine ilma saatjata rahvusvahelistes Reisirongides keelatud. Lapse saatjal peab olema kaasas lapse Reisidokument ja vastavad kirjalikud volitused lapse hooldusõigust omavalt isikult.

6.2. Reisijal vabade kohtade olemasolul võimalus kasutada eraldi kupeed, ostes sellisel juhul Sõidupiletid kõigile vabadele kupee kohtadele. Samuti võib Reisi ajal ümber asuda kõrgema klassi vagunisse, tasudes Sõidupiletite hinnavahe, kuid seda vaid rongiülemale eraldatud kohtade normi piires.

6.3. Reisijal on õigus Sõidupileti kehtivusaja jooksul teha üks 10-ne päeva pikkune peatus, märgistades ning pikendades Sõidupileti (v.a. E-sõidupiletid ja Grupipiletid) kehtivusaega 3 tunni jooksul Vedaja esindaja juures alates Reisirongi Jaama saabumise hetkest. Reisi jätkamiseks Sõidupiletil märgitud marsruudil peab Reisija juurde tasuma Platskaardi hinna maksumuse.

6.4. Reisi katkemisel Vedajast mitteolenevatel põhjustel peab Vedaja korraldama Reisijate veo Sihtjaama.

6.5. Vedajal on õigus keelduda vedamast Reisijat, kes on käesoleva eeskirja nõudeid rikkunud ning eelkõige juhtudel, kui Reisija ohustab Vedaja töötajate või kaasreisijate turvalisust ja/või häiritakse talumatul moel kaasreisijaid. Vedajal on õigus keelduda vedamast Reisijat, kelle Reisidokument (nt passis olev viisa) ei vasta kehtivate õigusaktide nõuetele. Sellisel juhul tehakse Sõidupiletile vastav märge ning Sõidupileti maksumust ei tagastata.

6.6. Vaguni sisseseade või inventari kahjustamise korral on Vedajal õigus nõuda Reisijalt tekitatud kahju hüvitamist.

 

7. VEDAJA KOHUSTUSED.

7.1. Vedaja on kohustatud:
7.1.1. korraldama teabe edastamist Reisijatele Reisirongide liiklusgraafiku, Sõidupiletite müügi korralduse, Sõidupileti hindade ning Reisirongide väljumisaegade kohta;
7.1.2. väljastama Sõidupileti ostjale vormikohase Sõidupileti;
7.1.3. korraldama erivajaduste isikute abistamist Reisirongi sisenemisel ja väljumisel, vajadusel ka Reisi kestel, ning andma sellekohast informatsiooni;
7.1.4. toimetama Reisija ohutult Sihtjaama.

7.2. Vagunisaatja on kohustatud:
7.2.1. kontrollima enne Reisi Reisija Sõidupileti ja Reisidokumendi kehtivust ning Reisidokumendi kehtivusega seotud küsimuste korral juhtima Reisija tähelepanu vastavale asjaolule;
7.2.2. kandma vormiriietust ja rinnal nimesilti;
7.2.3. tagama Reisija Sõidupileti säilimise ja tagastama need 30 minutit enne Reisija Sihtjaama jõudmist;
7.2.4. vajadusel selgitama Reisijatele piiri- ja tollieeskirju;

7.3. Vedaja on kohustatud tagama Reisijatele ohutu teenindamise, s.h Reisijate ohutu Reisirongile mineku ja mahatuleku.

7.4. Vedaja ei vastuta reisiplatvormide korrashoiu eest, samuti Reisijal reisiplatvormi seisukorraga seotud asjaolude tõttu tekkinud kahju eest.

7.5. Vedaja vastutus, s.h Reisijale tekitatud kahju hüvitamise kohustus, määratakse kindlaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Samuti vastutab Vedaja vedamise ajal ja vedamisega seotud asjaolu tagajärjel põhjustatud kahju eest Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1371/2007 ettenähtud korras ja ulatuses.

7.6. Vedaja ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmine on tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Vedaja ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt ka oodata, et ta selle asjaoluga ja selle tagajärgedega oleks pidanud arvestama või seda vältima või ületama.
7.6.1. Vääramatuks jõuks on muuhulgas:
7.6.1.1.Reisijale vältimatu arstiabi osutamise vajadus;
7.6.1.2.ilmatingimustest tingitud asjaolud;
7.6.1.3.rongiõnnetusest tingitud asjaolud.

7.7. Vedaja ei vastuta kolmandate isikute tegevuse tagajärjel Reisijale tekitatud kahju eest. Kolmandate isikute all mõeldakse käesolevas punktis inimesi, kes ei kuulu Rongireisi teenindava rongipersonali hulka.

7.8. Vedaja vabaneb käesoleva eeskirja punktis 7.6. sätestatud vastutusest, kui:
7.8.1. Õnnetuse põhjustasid asjaolud, mis ei olnud seotud vedamisega ja mida Vedaja ei suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõudele rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida;
7.8.2. Kahju tekkis Reisija süü tõttu;
7.8.3. Kahju on tingitud kolmanda isiku tegevusest, mida Vedaja ei suutnud kõigi selles olukorras vajalike abinõude rakendamisele vaatamata vältida ning mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida.

7.9. Vedaja ei vastuta kahjude ja kulude eest, mida Reisija kannab seoses asjaoluga, et tema Reisidokumendid ei olnud nõutavas korras ning Reisija ei saa selle tõttu kasutada oma sõiduõigust vastavalt Sõidupiletile.

 

8. REISIJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.

8.1. Reisijal on õigus:
8.1.1. saada veoteenust kooskõlas ostetud Sõidupileti tingimustele;
8.1.2. kasutada Vedaja pakutavaid lisateenuseid üksnes juhul, kui Reisija vastab lisateenuste tarbimiseks seadusega kehtestatud nõuetele (nt alkoholi ostul kehtivad vanusepiirangud).
8.1.3. saada teavet reisi hinna ja muude reisitingimuste kohta Vedaja infokanalitest (Vedaja infotelefon, interneti lehekülg, rongides ja kassades kättesaadavad teabelehed jms);
8.1.4. esitada käesoleva eeskirjas sätestatud korras kaebusi.

8.2. Reisija on kohustatud:
8.2.1. Täitma rongipersonali kõiki seaduslikke korraldusi, mis on seotud Reisirongis, Jaamas, Peatuses, raudteeinfrastruktuuril või selle vahetus läheduses ohutusnõuete täitmisega;
8.2.1.1.Reisirongi sisenemisel esitama vagunisaatjale sõiduõigust tõendava Sõidupileti ja Reisidokumendi. E-sõidupileti ostnud Reisija peab rongi sisenemisel esitama lisaks Reisidokumendile ka Interneti tellimuse kinnituse, mis on välja trükitud paberkandjale;
8.2.2. hoidma Sõidupiletit alles reisi lõpuni;
8.2.3. Sõidupiletit mitte kokku murdma, kortsutama, sodima ega muul viisil rikkuma nii, et Sõidupilet muutub kasutuskõlbmatuks või sellel toodud andmed tuvastamatuks – nendel juhtudel Sõidupilet ei kehti nin Reisijal tuleb osta uus Sõidupilet.
8.2.4. tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või loom ei sega ega ohusta kaasreisijaid;

8.3. Reisijal on keelatud:
8.3.1. reisida ilma reisiõigust tõendava dokumendita;
8.3.2. reisida Reisivaguni astmelaual või katusel, siseneda (väljuda) liikuvale Reisirongile;
8.3.3. omavoliliselt (põhjendamatult) peatada Reisirongi hädapiduriga;
8.3.4. suitsetada Reisirongis;
8.3.5. lõhkuda ja risustada Reisivaguni sisseseadet ja voodipesu;
8.3.6. reisida Reisirongis määrdunud riietes ja häirida kaasreisijaid;
8.3.7. avada uksi, aknaid ja luuke ilma vagunisaatja loata;
8.3.8. takistada Vedaja töötajate ning tolli-, piirivalve ja teiste Reisirongi kontrollivate ametnike tööd;
8.3.9. rikkuda avalikku korda ja käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid;
8.3.10. visata Reisirongist välja prügi, hõõguvaid tikke ja muid esemeid.

8.4. Reisija poolt käesoleva eeskirja punktis 8.3. ja selle alapunktides sätestatu eiramisest tekkivad kahjud tuleb Reisijal poolt hüvitada Vedajale. Reisirongi vagunite sisustuse rikkumise korral tuleb Reisijal hüvitada Vedaja esindajale rikutud eseme maksumus vastavalt rongiülema käes olevale hinnakirjale.

 

9. PUUDEGA ISIKUD JA LIIKUMISPUUDEGA ISIKUD

9.1. Puudega isikuid ja liikumispuudega isikuid teenindatakse Vedaja rongides kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1371/2007.

9.2. Puuetega Reisijatel on õigus saada Vedajalt abiteenust Reisirongile minekul ja mahatulekul ning vajadusel Reisirongis viibimise ajal. Selleks teatab Reisija oma reisisoovist vähemalt 48 tundi ette enne Reisirongi väljumist Reisija poolt valitud Jaamast ühel alljärgnevastest viisidest:
9.2.1. helistada telefonil +372 6310 044 tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00;
9.2.2. saata e-kiri aadressil reisid@gorail.ee.

9.3. Punktis 9.2. sätestatud teates tuleb märkida või teatada järgmised andmed:
9.3.1. Reisi alguskuupäev;
9.3.2. Reisi marsruut (algus- ja lõpp-punkt);
9.3.3. Reisirongi väljumise kellaaeg Reisijale vajalikust Jaamast;
9.3.4. millist abi Reisija vajab;
9.3.5. Reisivaguni ja reisikoha number;
9.3.6. informatsioon Reisija poolt kasutatavate abivahendite kohta;
9.3.7. Reisija nimi ja kontaktandmed.

 

10. TEAVE

10.1. Reisirongides peab olema nähtav vähemalt alljärgnev teave:
10.1.1. Reisirongi sõiduplaan;
10.1.2. käesoleva eeskirja kokkuvõte pealkirjaga “Teadmiseks reisijale;”
10.1.3. Vedaja kontaktaadress ja infotelefonid;

10.2. Vedaja piletimüügikassades peab olema nähtav vähemalt alljärgnev teave:
10.2.1. Reisirongide sõiduplaan;
10.2.2. käesoleva eeskirja kokkuvõte pealkirjaga “Teadmiseks reisijale;”
10.2.3. käesoleva eeskirja koopia;
10.2.4. Vedaja kontaktaadress ja infotelefonid.

10.3. Rongiülem on Reisi ajal kohustatud informeerima Reisijaid järgmisest:
10.3.1. enne Lähtejaamast väljumist Reisirongi Sihtjaama nimest;
10.3.2. igasse Peatusesse saabumisel selle Peatuse nimest;
10.3.3. Reisirongi hilinemise korral esitama võimalusel ka selgituse, mis põhjusel ja kui palju Reisirong hilineb.

 

11. KAEBUSTE LAHENDAMINE

11.1. Vedaja töökeelteks on eesti, vene ja inglise keel.

11.2. Reisijatel on õigus esitada kirjalikke avaldusi, märgukirju ja kaebusi (edaspidi “kaebus”) Vedaja teenindamise kvaliteedi ja muude veoteenusega seotud asjaolude kohta.
11.2.1. Kaebusi saab esitada postiaadressil: AS GoRail, Toompuiestee. 37, 10133, Tallinn.
11.2.2. Telefonil: 6 310 044.
11.2.3. Faksi teel: 6 310 001.
11.2.4. E-posti aadressil: info@gorail.ee.

11.3. Kaebuses peab olema märgitud avaldaja nimi või juriidilise isiku nimetus, elu- või asukoht (postiaadress), kaebuses esitatava informatsiooni või ettepaneku sisu ja seda põhjustavad asjaolud selgelt väljendatult ning märgukirja või avaldust kinnitavad dokumendid.

11.4. Kaebused lisateenuste või Vedajast sõltumatute asjaolude kohta edastab Vedaja vajadusel lisateenust osutavale lepingupartnerile või muule pädevale isikule, kes kaebuse aluseks oleva olukorra eest vastutab. Kaebused raudteeinfrastruktuuri (reisiplatvormid jms) kohta edastatakse raudteeinfrastruktuuri valdajale. Kaebuse edastamisest teavitatakse ka kaebuse esitajat.

11.5. Kui kaebuse esitaja ei ole nõus Vedaja poolt kaebuse suhtes tehtud otsusega või pakutud lahendusega, on kaebuse esitajal õigus esitada avaldus Tarbijakaitseametile.

11.6. Vedajal on õigus jätta Reisija kaebus rahuldamata selle ebapiisava põhjendatuse korral või juhul, kui ametkondliku menetluse käigus ilmneb uusi asjaolusid, mis ei olnud eelnevalt kaebuses kajastatud. Olenemata eeltoodust on Vedaja kohustatud vastama kaebuse esitajale kirjalikult 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kaebuse laekumise päevast arvates.

Kehtib alates 10“ märts 2016