Ohtlike kaupade veod

Ohtlike kaupade vedu

Ohtlike ainete rahvusvahelisi maanteevedusid Euroopa territooriumil reguleerib ADR leping.  ADR vedusid ei saa teostada tavapärastel tingimustel. ADR ehk ohtlikeks kaupadeks peetakse aineid ja esemeid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimestele või keskkonnale. Ohtlikud kaubad on kas plahvatusohtlikud, tuleohtlikud, mürgised või söövitavad.