Go Rail kaubavedu

Osutame kaubaveoteenust suurte kaubakoguste transportimiseks nii riigisiseselt kui piiriüleselt. Ühtlasi pakume erinevaid manöövertöid reisi- ja kaubarongidele nii jaamades, terminalides kui ka tööstuslikel raudteeharudel. Meie veeremipark on üks suuremaid Eestis ning sisaldab kõiki enam levinud veduritüüpe.

Kaubaveod raudteel jagunevad kaheks: kohalikud veod, mille käigus ei ületata riigipiire ning rahvusvahelised veod, mille käigus ületatakse vähemalt Eesti riigipiir.

Kohalikud veod võivad olla nii kaubajaamade vahelised kui ka näiteks ettevõtte siseveod nende endi territooriumil või ettevõtte erinevate üksuste vahel, kus kaupu laaditakse ettevõtte enda territooriumil.

Rahvusvaheline vedu on kaubavedu Eesti Vabariigi piiri ületamisega. Veod jagunevad transiit-, eksport- ja importvedudeks.

Transiitveoks loetakse kaubavedu läbi Eesti Vabariigi. Siinjuures ei ole oluline, millist veoliiki kasutades kaup Eestisse on jõudnud või siit lahkub, tähtis on, et vähemalt ühe piiriületuse teeks kaup raudteel. Maismaatransiidiks loetakse vedu, kui see toimub kahe raudtee piirijaama vahel ning kaup liigub ainult raudteel.

Eksportveoks loetakse kaupade väljavedu algjaamast läbi piirijaama Eestist välja. Importvedu on seevastu välisriigist kauba sissevedu lõpliku sihtjaamaga Eesti territooriumil.

Rahvusvahelised veod toimuvad vastavuses järgmiste regulatsioonidega »

Regulatsioonid

Rahvusvaheliste vedude regulatsioonid

  • rahvusvaheline raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS);
  • rahvusvaheline raudtee transiittariif (MTT);
  • SRÜ riikide, Gruusia, Läti ja Eesti raudteede tariifipoliitika (tariifikokkulepe);
  • Raudteeseadus;

Rahvusvahelised veod vormistatakse SMGS saatekirjaga, kohalikud veod EKS saatekirjaga. Kaubaveo maksetingimused leiab Kaubaveomaksete arvestamise juhendist.